Bạn có đồng tình với nhận định của các nhà khoa học về tác dụng của tình dục như: Duy trì nòi giống, tác nhân giúp vợ chồng gắn bó. Hơn thế nữa, quan hệ...