In chuyển nhiệt là cách thức dùng một loại mực in đặc biệt được gọi là  mực in chuyển nhiệt. Loại mực in chuyển nhiệt khác lạ này sẽ được in lên giấy in chuyển...